Privacyverklaring

Bij overlijden

Paeonia Uitvaartbegeleiding, hierna te noemen “Paeonia”, gevestigd aan de Grotestraat 2, 4064 EC te Varik, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel met nummer 61605557, respecteert uw privacy.
Hieronder zet ik uiteen hoe ik met uw persoonsgegevens veilig omga. Ik draag ervoor zorg dat de persoonlijke informatie, doordat u gebruik maakt van mijn diensten en u mij deze gegevens op mijn verzoek heeft verstrekt, vertrouwelijk wordt behandeld. Verwerking van de persoonsgegevens gebeurt op een wijze, die in overeenstemming is met de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt.
Contactgegevens van Petra van Valburg-Wammes
Website:  www.paeonia-uitvaartbegeleiding.nl
Mailadres:  info@paeonia-uitvaartbegeleiding.nl
Telefoonnr.:  06 – 22 12 48 62

PAEONIA UITVAARTBEGELEIDING VERWERKT DE VOLGENDE PERSOONSGEGEVENS

Voor- en achternaam
Roepnaam
Adres, postcode en woonplaats
Telefoonnummer
Geslacht
Huwelijkse staat
E-mailadres
Geboortedatum- en plaats
BSN

DOELEINDEN VAN DE GEGEVENSVERWERKING

Paeonia Uitvaarbegeleiding verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
– Het uitvoeren en regelen van alle handelingen die nodig zijn voor het begeleiden van een uitvaart. Hiervoor heeft u Paeonia schriftelijk toestemming verleend;
– Paeonia verwerkt persoonsgegevens als zij hiertoe wettelijk verplicht is, zoals bij het doen van aangifte van overlijden;
– U te kunnen bellen, e-mailen en/of Whatsappen;
– Facturatie.

DELEN VAN PERSOONSGEGEVENS MET DERDEN

Paeonia zal uw persoonsgegevens niet verkopen, noch verhuren, verdelen of anderszins commercieel ter beschikkingstellen aan derden, mits noodzakelijk voor de uitvoering van de diensten zoals met elkaar schriftelijk is aangegaan. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van Paeonia (denk aan lokale overheid, crematoria, begraafplaatsbeheerders, rouwcentra etc.), sluit Paeonia een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

COOKIES, OF VERGELIJKBARE TECHNIEKEN, DIE PAEONIA GEBRUIKT

Wij gebruiken op onze website cookies en trackinggegevens van Google. Op deze manier monitoren wij hoe onze website wordt gebruikt. Wij onthouden enkel uw IP adres en regio/land waar vandaan u onze website bekijkt.

GEAUTOMATISEERDE BESLUITVORMING

Paeonia maakt geen gebruik van geautomatiseerde verwerkingen op basis waarvan besluiten genomen worden over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen.

BEWAARTERMIJN PERSOONSGEGEVENS:

Er is op grond van de AVG geen wettelijke bewaartermijn voor persoonsgegevens. Paeonia zal uw dossier bewaren voor de duur van 10 jaar, mits anders schriftelijk is overeengekomen. Op schriftelijk verzoek, staat het u uiteraard vrij het dossier eerder te laten verwijderen.

UW GEGEVENS OP DATADRAGERS

Aangeleverde bestanden op een USB, SD of CD, worden vooraf gescand door een virusscanner. Uw persoonsgegevens worden, na uitvoering van de opdracht, opgeslagen in een beveiligd document op een harde externe schijf. De devices die door Paeonia worden gebruikt, zijn voorzien van een wachtwoord.

WETRANSFER

Om grotere bestanden (denk aan foto’s) te versturen, maakt Paeonia gebruik van WeTransfer. Paeonia zal uitsluitend op verzoek van nabestaanden foto’s maken en deze via WeTransfer toezenden. Deze zullen na verzending worden opgeslagen op de externe harde schijf of op verzoek worden verwijderd.

INZAGE, CORRECTIE EN RECHT VAN VERZET

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren danwel te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Paeonia. U heeft tevens het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij Paeonia een verzoek kan indienen om uw persoonsgegevens die zij over u beschikt, in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde instantie/organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens, vergezeld van een kopie van uw identiteitsbewijs, kopie van uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart, sturen naar info@paeonia-uitvaartbegeleiding.nl. Dit ter bescherming van je privacy. Ik zal zo snel mogelijk, uiterlijk binnen 4 weken, reageren op uw verzoek.

Paeonia wijst u er tevens op dat u de mogelijkheid heeft een klacht in de dienen bij de Nationale Toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.
Dit kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoongegevens/tip-ons.

BEVEILIGING PERSOONSGEGEVENS

PAEONIA hecht grote waarde aan de beveiliging van uw persoonsgegevens en neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Mocht u het idee hebben dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met paeonia-uitvaartbegeleiding.nl.

Paeonia Uitvaartbegeleiding voldoet met het bovenstaande aan de nieuwe privacywetgeving (AVG), welke niet van toepassing is op de persoonsgegevens van overledenen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor deze privacy statement aan te passen. Wijzigingen in de privacy statement zullen op deze website worden gepubliceerd.